V minulém roce (2017) si nechalo ŘSD ČR (Ředitelství Silnic a Dálnic ČR) zpracovat studii s názvem I/19 Nezvěstice, průtah – technická studie. Silnice I/19 propojuje Plzeňský a Jihočeský kraj a průtah naší obcí o délce 2,2 km je jedním z nejproblematičtějších úseků na území Plzeňského kraje. Ve studii byla provedena analýza celého průtahu a následně byla navržena řešení vedoucí ke zlepšení parametrů průjezdního úseku citujeme: „Minimálně do doby, než dojde k výstavbě obchvatu.“ Realizace obchvatu je ale záležitost minimálně dlouhodobá. Stejně tak realizace návrhů studie neproběhne pravděpodobně během jednoho roku.
Studie rovněž monitorovala provoz na průtahu a právě tyto výsledky si ve zkratce přiblížíme.
Ti bystřejší z vás si jistě povšimli tří krabiček nainstalovaných na značkách (vy, kteří jste si jich nevšimli, nezoufejte, nebyly nijak zajímavé). První krabička (A) se nacházela na rovince mezi Dominem a potravinami U Tolarů, druhá mezi lahůdkami a ZŠ (B) a třetí mezi mosty přes Úslavu a křižovatkou na Žákavou. Měření probíhalo ve dvou termínech: 1. – 7. 9. 2017 a 3. – 10. 10. 2017. Krabičky dokázaly zaznamenat kromě rychlosti i délku vozidla a přibližný rozestup mezi vozidly.
Zjištěné hodnoty byly na všech 3 měřících místech zhruba stejné, proto se podrobněji podíváme jen na umístění B, které je nejblíž ZŠ i MŠ.
Průměrný denní provoz je 6365 vozidel (3210 od Sp. Poříčí, 3155 od Plzně), z toho 11% tvoří nákladní a zbylých 89% osobní automobily. Dnem s nejhustějším provozem je pátek. To v tomto místě projede v průměru 6935 vozidel. Naopak dnem s nejslabším provozem je neděle – 5271 vozidel. Hustota provozu v průběhu dne je v obou směrech největší mezi 15:00 – 17:00.
A jak rychle se v tomto úseku jezdí, resp. jak je dodržována maximální povolená rychlost? 60% řidičů tímto úsekem projíždí podle pravidel. 40% (2546 řidičů) zde ale rychlost překračuje. 127 řidičů v tomto úseku jela dokonce rychlostí mezi 70 – 80 km/h! Vzhledem ke skutečnosti, že silnice I/19 je v bezprostřední blízkosti ZŠ i MŠ, je tato skutečnost velice závažná. Budiž nám malou útěchou, že k překračování povolené rychlosti dochází většinou mezi 17:00 – 06:00.
Doufejme, že ŘSD (když už si nechalo zpracovat studii) přistoupí rovněž k realizaci navrhovaných opatření, která by zvýšila bezpečnost silničního provozu v naší obci.